ریسک در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

ریسک

ریسک فرایند شناسایی، فهرست بندی، تعیین اقدامات پیشگرانه، پیش بینی پیامد ها، تعیین ضریب ریسک ها و مشخص نمودن قدم های حذف، خنثی سازی و تعدیل ریسک، یکی از موانع و اولویت های فرایند های آموزش می باشد که با وجود ابزار، به بهترین شکل اتفاق خواهد افتاد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید